Pátek 17. záøí 2021, svátek má Nadìžda
  • schránka
  • Pøihlásit Mùj úèet
  • Pátek 17. záøí 2021 Nadìžda

Pøedpovìï poèasí pro Èeskou republiku

ÈR > Karlovarský kraj >

Oblaènost patøí k nejhùøe pøedpovídatelným velièinám. Na mapì vidíte pouze hrubý odhad - pøedpovìï charakteru oblaènosti. Nejsou zobrazena reálná oblaka, ale pouze charakter oblaènosti. Skuteèné mraky mùžete vidìt, pokud kliknete na snímky nazvané "Nebe nad Evropou", "Vzdušné masy" a "Kam svítí slunce". Družicové snímky odhalí i rùzné typy oblaènosti, z nichž lze dovodit, jaké poèasí je právì na daném území.

Léto je pryè. Teploty s víkendem spadnou pod 20 stupòù, obèas zaprší

Ilustraèní foto
16. záøí 2021  6:32

Vìtšinu Èeska ve støedu definitivnì opustilo léto. Poslední záchvìvy vyšších teplot pøišly pøed...

Následující dva týdny budou teplejší než obvykle, pak se ochladí na prùmìr

Ilustraèní snímek
13. záøí 2021  18:07

Následující dva týdny budou teplotnì mírnì nadprùmìrné, poté už teploty klesnou k dlouhodobému...

Na poèátku týdne si užijeme dozvuky léta. Poté se ochladí a pøijde d隝

Podzimní scenérie z jižních Èech
13. záøí 2021  6:35

První dva dny týdne bude v Èesku ještì panovat letní poèasí. Pondìlí a úterý budou teplé a...

Západní èást Èech zasáhnou v pátek silné bouøky, varují meteorologové

(ilustraèní snímek)
9. záøí 2021  12:13

Silné bouøky zasáhnou v pátek odpoledne a veèer západní èást Èech, varovali meteorologové z Èeského...

Letní teploty pokraèují. O víkendu se ale zatáhne, místy pøijdou bouøky

ilustraèní snímek
9. záøí 2021  7:26

Sluneèné poèasí bez srážek vydrží v Èechách do pátku, ve zbytku zemì až do soboty. Obloha se pak...

Horký zaèátek, normální zbytek. Teploty v záøí postupnì klesnou k prùmìru

Babí léto
6. záøí 2021  18:13

Zatímco tento týden bude v Èesku teplejší poèasí, než je pro zaèátek záøí obvyklé, zbytek mìsíce a...

Praha jako na dlani – pøímý pøenos