Nedle 28. listopadu 2021, svtek m Ren
 • schrnka
 • Pihlsit Mj et
 • Nedle 28. listopadu 2021 Ren

Pedpov poas pro eskou republiku

Prtoky v ekch

 • Blina
  Blina

  stav
  sucho
  prtok
  m3/s
  vka hladiny
  57 cm
 • Budiovka
  Budiov nad Budiovkou

  stav
  sucho
  prtok
  0.007 m3/s
  vka hladiny
  51 cm
 • Divok Orlice
  Orlick Zho

  stav
  sucho
  prtok
  0.061 m3/s
  vka hladiny
  6 cm
 • Divok Orlice
  Kostelec nad Orlic

  stav
  sucho
  prtok
  1.55 m3/s
  vka hladiny
  18 cm
 • Dyje
  Vranov-Hamry

  stav
  sucho
  prtok
  2.71 m3/s
  vka hladiny
  56 cm
 • Hamersk potok
  Modrava-Antigel

  stav
  sucho
  prtok
  0.156 m3/s
  vka hladiny
  24 cm
 • Hlouela
  Plumlov pod ndr

  stav
  sucho
  prtok
  0.046 m3/s
  vka hladiny
  4 cm
 • Javorka
  Lzn Blohrad

  stav
  sucho
  prtok
  0.097 m3/s
  vka hladiny
  21 cm
 • Labe
  Pelou

  stav
  sucho
  prtok
  15.7 m3/s
  vka hladiny
  41 cm
 • Metuje
  Hronov

  stav
  sucho
  prtok
  0.83 m3/s
  vka hladiny
  11 cm
 • Svitava
  Letovice

  stav
  sucho
  prtok
  0.504 m3/s
  vka hladiny
  17 cm
 • Svratka
  Vr pod vyrovnvac ndr

  stav
  sucho
  prtok
  1.39 m3/s
  vka hladiny
  37 cm
 • Svratka
  Brno-Po

  stav
  sucho
  prtok
  2.02 m3/s
  vka hladiny
  42 cm
 • Tich Orlice
  Doln Libchavy

  stav
  sucho
  prtok
  0.89 m3/s
  vka hladiny
  25 cm
 • Tebovka
  st nad Orlic

  stav
  sucho
  prtok
  0.164 m3/s
  vka hladiny
  29 cm
 • Vltava
  Vy Brod

  stav
  sucho
  prtok
  5.95 m3/s
  vka hladiny
  66 cm
 • Volyka
  Sudslavice

  stav
  sucho
  prtok
  0.038 m3/s
  vka hladiny
  31 cm
 • Vrchlice
  Vrchlice

  stav
  sucho
  prtok
  0.028 m3/s
  vka hladiny
  9 cm
 • Zbrdka
  Doln Bukovina

  stav
  sucho
  prtok
  0.213 m3/s
  vka hladiny
  38 cm
TokMstoStav (cm)Prtok
(m3/s)
StavDatum
Bakovsk potok Velvary 32 0.195 28. 11. 17:00
Balinka Baliny 4 0.208 28. 11. 16:40
Beva Teplice 77 8.7 28. 11. 16:50
Beva Dluhonice 133 11 28. 11. 17:00
Bl Skuhrov 21 0.43 28. 11. 17:00
Bl Mikulovice 117 1.96 28. 11. 17:00
Bl Velk Rekov-Mal Bl 46 0.104 sucho 28. 11. 17:00
Bl Radtn 31 0.524 28. 11. 17:00
Bl astolovice 17 0.578 28. 11. 17:00
Bl Jesenk 26 0.814 28. 11. 17:00
Blokamenn potok Mal Morvka 62 0.111 28. 11. 16:50
Berounka Zbeno 139 12.4 28. 11. 17:00
Berounka Beroun 84 13.4 28. 11. 17:00
Berounka Praha-Radotn 91 17.2 28. 11. 17:00
Bl Smd Smdava I. 26 0.062 28. 11. 17:00
Blina Blina 57 sucho 28. 11. 17:00
Blovka Velk Albrechtice 61 0.19 28. 11. 17:00
Blanice Blanick Mln 32 0.305 28. 11. 16:50
Blanice Podedvorsk Mln 35 0.698 28. 11. 16:50
Blanice Husinec pod ndr 20 0.716 28. 11. 16:50
Blanice Louovice 134 0.265 28. 11. 17:00
Blanice Hema 23 1.58 28. 11. 16:50
Blanice Radonice-Zdebuzeves 100 0.527 28. 11. 17:00
Blaejovick potok Blaejovice 17 0.087 28. 11. 17:00
Borovsk potok Stbrn Hory 53 0.215 28. 11. 17:00
Boti Praha-Nusle 48 0.171 28. 11. 17:00
Brann Jindichov 57 0.49 28. 11. 16:00
Bezn Hotejn 62 0.325 28. 11. 17:00
Brodeka Otaslavice 109 0.082 28. 11. 16:40
Brtnika Brtnice 17 0.056 28. 11. 16:40
Brzina Hrachov 45 0.126 28. 11. 17:00
Budiovka Budiov nad Budiovkou 51 0.007 sucho 28. 11. 17:00
Bystice Rohoznice 28 0.070 28. 11. 17:00
Bystice Velk Bystice 90 0.9 28. 11. 17:00
Bystice Bystika pod ndr 41 0.752 28. 11. 17:00
eladenka eladn 28 0.368 28. 11. 17:00
ern Liov 33 0.747 28. 11. 16:50
ern Desn Jezdeck 25 0.057 28. 11. 17:00
ern Nisa Uhlsk 35 0.023 28. 11. 17:00
ern Opava Mnichov 66 0.604 28. 11. 16:50
ern Smd Smdava II. 23 0.069 28. 11. 17:00
ern potok Mezina 90 0.111 28. 11. 17:00
ern potok Velk Kra 89 0.553 28. 11. 17:00
erven potok Hoovice 37 0.174 28. 11. 17:00
Chomutovka Postoloprty 23 0.283 28. 11. 17:00
Chotanka Slovnice 39 0.051 28. 11. 17:00
Chrudimka Hamry 7 0.111 28. 11. 17:00
Chrudimka Pemilov 64 0.58 28. 11. 17:00
Chrudimka Svdnice 16 0.937 28. 11. 17:00
Chrudimka Nemoice 47 2.04 28. 11. 17:00
Cidlina Jin 7 0.026 28. 11. 17:00
Cidlina Nov Bydov 22 0.459 28. 11. 17:00
Cidlina Sny 20 0.699 28. 11. 17:00
Ddina Chbory 25 0.213 28. 11. 17:00
Ddina Mitrov 30 0.377 28. 11. 17:00
Desn Kouty nad Desnou 104 2.11 28. 11. 17:00
Desn umperk tok+svod 70 1.54 28. 11. 16:50
Desn Trek 11 28. 11. 17:00
Divok Orlice Orlick Zho 6 0.061 sucho 28. 11. 17:00
Divok Orlice Klterec nad Orlic 11 0.643 28. 11. 17:00
Divok Orlice Neko 12 0.945 28. 11. 17:00
Divok Orlice Kostelec nad Orlic 18 1.55 sucho 28. 11. 17:00
Dobejovick potok Prhonice 20 0.019 28. 11. 17:00
Doubrava Blek 19 0.089 28. 11. 17:00
Doubrava Paov 10 0.332 28. 11. 17:00
Doubrava leby 27 0.422 28. 11. 17:00
Devnice - tok Zln 37 2.2 28. 11. 16:40
Devnice Kaava nad ndr 32 0.13 28. 11. 16:40
Devnice Sluovice 31 0.545 28. 11. 17:00
Dyje Podhrad 45 2.91 28. 11. 16:40
Dyje Vranov-Hamry 56 2.71 sucho 28. 11. 16:40
Dyje Znojmo 65 3.48 28. 11. 16:40
Dyje Trvn Dvr 55 4.65 28. 11. 16:40
Dyje Nov Mlny pod ndremi 249 22.2 28. 11. 16:00
Dyje Beclav-Ladn 32 19.2 28. 11. 16:40
Fryava Jimramov 31 0.238 28. 11. 16:40
Hamersk potok Old-Blaejov 18 0.255 28. 11. 17:00
Hamersk potok Modrava-Antigel 24 0.156 sucho 28. 11. 17:00
Han Vykov 35 0.164 28. 11. 16:40
Hlouela Plumlov pod ndr 4 0.046 sucho 28. 11. 16:40
Holick nhon Holice svod 29 0.225 28. 11. 17:00
Hus potok Fulnek 38 0.075 28. 11. 17:00
Hutisk potok Solanec 24 0.262 28. 11. 17:00
Jankovsk potok Milotice 43 0.309 28. 11. 17:00
Javorka Lzn Blohrad 21 0.097 sucho 28. 11. 17:00
Jevka Chornice 60 0.231 28. 11. 16:00
Jeviovka Boice 58 0.353 28. 11. 16:40
Jinka Nov Jin 91 0.674 28. 11. 17:00
Jihlava Batelov 38 0.257 28. 11. 16:40
Jihlava Dvorce 24 0.884 28. 11. 16:40
Jihlava Ptov 65 2.07 28. 11. 16:40
Jihlava Ivanice 107 3.26 28. 11. 16:40
Jizera Jablonec nad Jizerou 19 3.3 28. 11. 17:00
Jizera Doln Sytov 49 4.21 28. 11. 17:00
Jizera elezn Brod 118 8.33 28. 11. 17:00
Jizera Sovenice 113 8.75 28. 11. 17:00
Jizera Bakov nad Jizerou 152 10.8 28. 11. 17:00
Jizera Tuice-Pedmice 136 11.9 28. 11. 17:00
Jizerka Doln tpanice 82 0.828 28. 11. 17:00
Jizerka Jizerka 13 0.146 28. 11. 17:00
Juhyn Rajnochovice 19 0.114 28. 11. 17:00
Juhyn Kel 31 0.398 28. 11. 17:00
Kamenice Josefv Dl 40 0.399 28. 11. 17:00
Kamenice Bohuovsko-Jesenn 47 2.45 28. 11. 17:00
Kamenice Hensko 26 1.72 28. 11. 17:00
Klenice Mlad Boleslav 39 0.11 28. 11. 17:00
Klava Lny-Msteko 25 0.051 28. 11. 17:00
Knn Rychnov nad Knnou 6 0.207 28. 11. 17:00
Kocba tchovice 45 0.354 28. 11. 17:00
Konopisk potok Po nad Szavou 101 0.2 28. 11. 17:00
Koteck potok Kotky 26 0.195 28. 11. 17:00
Kostnick potok Kosky-Hamr 32 0.667 28. 11. 17:00
Kemeln Stodlky 30 1.48 28. 11. 16:50
Krup Habartice 47 0.787 28. 11. 16:00
Kyjovka Kyjov 87 0.11 28. 11. 16:40
Labe pindlerv Mln 98 1.16 28. 11. 17:00
Labe Labsk 20 1.22 28. 11. 17:00
Labe Vestev 25 3.03 28. 11. 17:00
Labe Krlovstv 40 2.55 28. 11. 17:00
Labe Nmice 70 14.1 28. 11. 17:00
Labe Pelou 41 15.7 sucho 28. 11. 17:00
Labe Kostelec nad Labem 406 28. 11. 17:00
Labe Mlnk 264 28. 11. 17:00
Labe st nad Labem 156 118 28. 11. 17:00
Labe Dn 122 126 28. 11. 17:00
Labe Hensko 154 133 28. 11. 17:00
Labe Jarom 228 8.96 28. 11. 17:00
Lnsk potok Lny-Ble 19 0.015 28. 11. 17:00
Libchovka elzy 24 0.191 28. 11. 17:00
Libuka Peleany-Turnov 45 0.326 28. 11. 17:00
Litava Brankovice 53 0.122 28. 11. 16:40
Litava Rychmanov 52 0.323 28. 11. 16:40
Litavka enkov 16 0.385 28. 11. 17:00
Litavka Beroun 18 0.605 28. 11. 17:00
Lodnick potok Lodnice 52 0.334 28. 11. 17:00
Lomn Jablunkov 64 0.691 28. 11. 17:00
Lomnice Doln Ostrovec 50 0.628 28. 11. 16:50
Louka Skryje 37 0.789 28. 11. 16:40
Louka Doln Louky 101 0.628 28. 11. 16:40
Loun Litomyl 20 0.187 28. 11. 17:00
Loun Cerekvice nad Lounou 38 0.914 28. 11. 17:00
Loun Daice 90 1.95 28. 11. 17:00
Lubina Petvald 21 1.32 28. 11. 17:00
Luina ermanice pod ndr 22 0.147 28. 11. 17:00
Luina Horn Domaslavice 8 0.297 28. 11. 17:00
Luina Radvanice 89 1.4 28. 11. 6:00
Lutoninka Vizovice 36 1.26 28. 11. 16:40
Luick Nisa Hrdek nad Nisou 6 2.34 28. 11. 17:00
Lunice Pila-Majdalna 121 1.01 28. 11. 16:50
Lunice Frahel-Lomnice nad Lunic 57 3.61 28. 11. 16:40
Lunice Klenovice 54 5.76 28. 11. 16:40
Lunice Bechyn 101 7.21 28. 11. 16:40
Male Kaplice 16 0.976 28. 11. 16:50
Male Poen 21 0.866 28. 11. 16:50
Male mov 6 0.99 28. 11. 16:50
Male Roudn 20 2.15 28. 11. 16:50
Mandava Varnsdorf 10 0.306 28. 11. 17:00
Martinick potok Senoaty 93 0.104 28. 11. 17:00
Mastnk Rad 98 0.179 28. 11. 17:00
Merta Sobotn 57 0.547 28. 11. 14:00
Metuje Marov nad Metuj 28 0.381 28. 11. 17:00
Metuje Hronov 11 0.83 sucho 28. 11. 17:00
Metuje Krn 26 1.59 28. 11. 17:00
Mohelka Chocnjovice 48 0.914 28. 11. 17:00
Mohelnice Rakovice 27 0.199 28. 11. 17:00
Morava Vlask 123 0.586 28. 11. 16:50
Morava Rakov 136 1.97 28. 11. 17:00
Morava Moraviany 85 7.54 28. 11. 16:50
Morava Olomouc-Nov Sady tok 92 9.12 28. 11. 17:00
Morava Krom 139 22.3 28. 11. 16:40
Morava Spytihnv 117 28.7 28. 11. 16:40
Morava Strnice 132 22.5 28. 11. 16:40
Morava Lanhot 57 25 28. 11. 16:50
Moravice Velk thle 34 0.768 28. 11. 17:00
Moravice Valov 69 0.766 28. 11. 17:00
Moravice Slezsk Harta pod ndr 49 1.01 28. 11. 17:00
Moravice Kruberk pod ndr 66 1.18 28. 11. 17:00
Moravice Branka 69 2.04 28. 11. 17:00
Morvka Morvka pod ndr 81 0.12 28. 11. 17:00
Morvka Vyn Lhoty tok 26 0.51 28. 11. 17:00
Morvka Uspolka 65 0.162 28. 11. 17:00
Moravsk Dyje Janov 41 0.956 28. 11. 16:40
Moravsk Szava Lupn 35 0.801 28. 11. 16:50
Motnka Prusy 69 0.582 28. 11. 16:40
Mrlina Vestec 8 0.428 28. 11. 17:00
Mumlava Janov-Harrachov 85 1.05 28. 11. 17:00
Nerka Rodvnov 18 0.622 28. 11. 16:50
Nerka Lsenice 54 1.97 28. 11. 16:50
Nerka Hamr nad Nerkou 103 2.01 28. 11. 16:50
Nov eka Mlka-Novosedly 45 0.931 28. 11. 16:50
Novohradka Lue 24 0.39 28. 11. 17:00
Novohradka hetice 44 0.511 28. 11. 17:00
Nytrov Uspolka 47 0.153 28. 11. 17:00
Obecnick potok Obecnice 8 0.027 28. 11. 17:00
Odra Odry tok 76 0.457 28. 11. 17:00
Odra Svinov 117 6.16 28. 11. 16:50
Odra Bohumn 103 18.2 28. 11. 17:00
Odra Bartoovice 83 2 28. 11. 17:00
Ohe Terezn 193 28. 11. 17:00
Oleka Slan 34 0.445 28. 11. 17:00
Olen Palkovice 92 0.311 28. 11. 17:00
Olenice Kokory 87 0.108 28. 11. 17:00
Olava Uhersk Brod 91 0.873 28. 11. 16:40
Ole Jablunkov 105 1.75 28. 11. 17:00
Ole esk Tn 147 3.36 28. 11. 17:00
Ole Dtmarovice 46 7.9 28. 11. 17:00
Ole Vovice 94 10.8 28. 11. 16:50
Ondejnice Rychaltice 76 0.364 28. 11. 17:00
Opava Karlovice 67 1.05 28. 11. 17:00
Opava Krnov 106 1.53 28. 11. 17:00
Opava Opava 108 1.8 28. 11. 17:00
Opava Dhylov 63 5.46 28. 11. 16:50
Opavice Krnov 70 0.296 28. 11. 17:00
Orlice Tnit nad Orlic 51 4.94 28. 11. 16:40
Oskava Uniov 120 0.471 28. 11. 16:00
Oslava Doln Bory-Ol 18 0.442 28. 11. 16:40
Oslava Mostit pod ndr 27 0.419 28. 11. 16:40
Oslava Nesm 74 0.767 28. 11. 16:40
Oslava Oslavany 71 0.896 28. 11. 16:40
Osoblaha Osoblaha 81 0.267 28. 11. 17:00
Ostravice Star Hamry 54 0.484 28. 11. 16:50
Ostravice ance pod ndr 89 0.283 28. 11. 17:00
Ostravice Frdek-Mstek tok 144 2.36 28. 11. 16:50
Ostravice Ostrava 70 4.74 28. 11. 16:50
Ostrun Kolinec 27 0.377 28. 11. 16:50
Otava Rejtejn 55 3.1 28. 11. 16:50
Otava Suice 29 4 28. 11. 16:50
Otava Katovice 45 5.2 28. 11. 16:50
Otava Psek 57 8.95 28. 11. 16:50
Podolsk potok Barchov 11 0.079 28. 11. 17:00
Podolsk potok Rmaov 83 0.233 sucho 28. 11. 17:00
Polenice esk Krumlov 21 0.637 28. 11. 17:00
Porubka Vesina 52 0.207 28. 11. 17:00
Pstruhovec Star Msto pod Landtejnem 177 8.15 28. 11. 16:40
Radotnsk potok Radotn II 19 0.129 28. 11. 17:00
Rokytka Praha-Libe 20 28. 11. 17:00
Rokytn Ptpo 56 0.771 28. 11. 16:40
Rokytn Moravsk Krumlov 147 0.636 28. 11. 16:40
Rome Straisko 7 0.055 28. 11. 16:40
Ropianka eka 55 0.062 28. 11. 17:00
Rotava indelov 28 0.136 28. 11. 17:00
Ronovsk Beva Ronov pod Radhotm 93 4.44 28. 11. 17:00
Ronovsk Beva Valask Mezi 112 4.46 28. 11. 16:50
Ronovsk Beva Horn Beva 33 0.16 28. 11. 17:00
Szava r nad Szavou 23 0.356 28. 11. 17:00
Szava Szava u ru 41 0.525 28. 11. 17:00
Szava Havlkv Brod-Pohledt Dvoci 27 0.66 28. 11. 17:00
Szava Chlstov 15 1.67 28. 11. 17:00
Szava Svtl nad Szavou 32 2.51 28. 11. 17:00
Szava Zru nad Szavou 67 3.07 28. 11. 17:00
Szava Kcov 79 4.63 28. 11. 17:00
Szava Nespeky 51 5.98 28. 11. 17:00
Szavka Josefodol 16 0.308 28. 11. 17:00
Sedlick potok Lesk Mln 24 0.156 28. 11. 17:00
Senice st 82 0.909 28. 11. 16:00
Skalice Varvaov 70 0.387 28. 11. 16:50
lapanka Mrovka 65 0.412 28. 11. 17:00
Slav Slav 65 0.086 28. 11. 16:50
Smutn Rataje 77 0.659 28. 11. 16:50
Sptka Bohumilice 88 0.514 28. 11. 16:50
Stanovnice Karolinka, pod ndr 18 0.028 28. 11. 17:00
Star eka-Lunice Kazdovna 46 0.43 28. 11. 17:00
Sta Lipov-lzn 78 0.287 28. 11. 17:00
Stask potok Nov Dvr 27 0.056 28. 11. 17:00
Stnava Mezimst 17 0.251 28. 11. 17:00
Stnava Otovice 44 0.666 28. 11. 17:00
Stonvka Trlicko pod ndr 29 0.382 28. 11. 17:00
Stonvka Hradit 80 2.06 28. 11. 17:00
Stbrn potok ulov 71 0.119 28. 11. 17:00
Stropnice Painovice-Komaice 17 0.879 28. 11. 16:50
Stropnice Horn Stropnice 2 0.095 28. 11. 16:40
Stroupinsk potok Hedle 2 26 0.105 28. 11. 17:00
Studen Vltava ern K-Volary 19 0.686 28. 11. 16:50
Svitava Rozhrn 31 0.359 28. 11. 16:40
Svitava Letovice 17 0.504 sucho 28. 11. 16:40
Svitava Blovice nad Svitavou 80 1.94 28. 11. 16:40
Svratka Dalen 50 1.23 28. 11. 16:40
Svratka Vr pod vyrovnvac ndr 37 1.39 sucho 28. 11. 16:40
Svratka Veversk Btka 117 3.22 28. 11. 16:40
Svratka Brno-Po 42 2.02 sucho 28. 11. 16:40
Svratka idlochovice 66 9.06 28. 11. 16:40
Telsk potok Star Msto p. Sn. 24 0.077 sucho 28. 11. 16:00
Tepl Vltava Lenora 40 1.16 28. 11. 16:50
Tepl Vltava Chlum-Volary 42 2.03 28. 11. 16:50
Tich Orlice Doln Libchavy 25 0.89 sucho 28. 11. 17:00
Tich Orlice ermn nad Orlic 32 2.06 28. 11. 17:00
Tich Orlice Sobkovice 23 0.407 28. 11. 17:00
Tebovka st nad Orlic 29 0.164 sucho 28. 11. 17:00
Tebvka Meziho 39 0.426 28. 11. 17:00
Tebvka Hraniky 38 1.08 28. 11. 17:00
Trkmanka Velk Pavlovice 155 1.27 28. 11. 16:40
Trnava erven eice 43 0.672 28. 11. 17:00
Trnava eliv 9 0.478 28. 11. 17:00
Trotina Sendraice 26 0.167 28. 11. 17:00
pa Horn Marov 34 1.64 28. 11. 17:00
pa Horn Star Msto 23 1.36 28. 11. 17:00
pa Zl 39 2.82 28. 11. 17:00
pa Slatina nad pou 30 2.56 28. 11. 17:00
sobrnka Jaromice 10 0.045 28. 11. 17:00
Valov Polkovice 53 0.505 28. 11. 16:40
Vejprnick potok Plze-Skvrany 33 0.063 sucho 28. 11. 17:00
Velika Velk nad Velikou 13 0.596 28. 11. 16:40
Velika Strnice 117 0.398 28. 11. 16:40
Velika Hranice 47 0.224 28. 11. 17:00
Vidnvka Vidnava 82 0.774 28. 11. 16:50
Vltava Vy Brod 66 5.95 sucho 28. 11. 17:00
Vltava Zto 49 8.13 28. 11. 17:00
Vltava Bez-Kamenn jezd 45 10.2 28. 11. 16:40
Vltava esk Budjovice 102 12.9 28. 11. 17:00
Vltava Zbraslav 937 28. 11. 16:55
Vltava Praha-Chuchle 49 60.5 28. 11. 17:00
Vltava Praha-Vto 86 28. 11. 17:00
Vltava Praha-Na Frantiku 245 28. 11. 17:00
Vltava Vraany 19 61.2 28. 11. 17:00
Volyka Sudslavice 31 0.038 sucho 28. 11. 17:00
Volyka Nmtice 63 1.06 28. 11. 16:50
Vrchlice Vrchlice 9 0.028 sucho 28. 11. 17:00
Vsetnsk Beva Velk Karlovice 110 1.96 28. 11. 17:00
Vsetnsk Beva Vsetn 173 4.86 28. 11. 16:50
Vsetnsk Beva Jarcov 79 6.81 28. 11. 17:00
Vydra Modrava 48 1.28 28. 11. 16:50
Vrovka Plaany 15 0.185 28. 11. 17:00
Zbrdka Doln Bukovina 38 0.213 sucho 28. 11. 17:00
Zdchovka Zdchov 70 0.298 28. 11. 17:00
Zdobnice Slatina nad Zdobnic 63 0.502 28. 11. 17:00
ehrovka Bezina 38 0.146 28. 11. 17:00
ejbro Rosice 8 0.121 28. 11. 17:00
eletavka Jemnice 33 0.096 28. 11. 17:00
eletavka Vysoany 21 0.584 28. 11. 16:40
elivka eliv 56 0.25 28. 11. 17:00
elivka Po 54 1.81 28. 11. 17:00
elivka Tukleky 61 2.07 28. 11. 16:50
elivka Nesmice 27 1.15 28. 11. 17:00
elivka (Hejlovka) Kojice 47 0.678 28. 11. 17:00
elivka (Hejlovka) akovice 21 0.136 28. 11. 17:00
Zlat potok Hracholusky 14 0.206 28. 11. 16:40
Zlat potok Zlat Hory 17 0.247 28. 11. 17:00

Moravu zasypal snh, zkomplikoval dopravu. Do rna se me tvoit nled

U Kele na Vsetínsku se odpoledne na prvním snhu stetla dv osobní vozidla....
26. listopadu 2021  17:17,  aktualizovno  18:58

Od ptench dopolednch hodin na cel Morav intenzivn snilo. Kvli mlze a snhovm srkm se...

V ptek me na vchod napadnout a 10 centimetr snhu. V sobotu hroz nled

první sníh na Kvild
25. listopadu 2021  7:06,  aktualizovno  12:13

Konec listopadu pinese prvn vt snhovou nadlku leton zimy. V ptek me v jihovchodn...

Posledn listopadov tden bude chladn, ptek pinese zimn poas

Ilustraní snímek
22. listopadu 2021  6:53

Na posledn listopadov tden meteorologov pedpovdaj pchod studen fronty s velkou oblanost...

V ptm tdnu se o slovo pihls zima, msty zanou padat prvn vloky

Ilustraní snímek
18. listopadu 2021  6:45

Po stedenm zataenm dni bychom se ve tvrtek mli peci jen dokat alespo trochu slunce. Ptek...

Zbyl listopadov tdny budou bez teplotnch vkyv a pinesou minimum srek

Ilustraní foto
15. listopadu 2021  18:09

A do prosince esko neekaj teplotn vkyvy. Teploty se budou pohybovat kolem prmr typickch...

Slunce si moc neuijeme, inverze bude pokraovat. Na hory doraz snh

Nádraí v nmeckém Frankfurtu
15. listopadu 2021  6:43

V tomto tdnu slunko neekejme, inverze ns bude provzet a do stedy. I dal dny pak bude...

Praha jako na dlani pm penos