Sobota 13. srpna 2022, svtek m Alena
 • schrnka
 • Pihlsit Mj et
 • Sobota 13. srpna 2022 Alena

Pedpov poas pro eskou republiku

Prtoky v ekch

 • Bakovsk potok
  Velvary

  stav
  sucho
  prtok
  0.028 m3/s
  vka hladiny
  24 cm
 • Balinka
  Baliny

  stav
  sucho
  prtok
  0.031 m3/s
  vka hladiny
  -4 cm
 • Beva
  Dluhonice

  stav
  sucho
  prtok
  1.68 m3/s
  vka hladiny
  108 cm
 • Bl
  Radtn

  stav
  sucho
  prtok
  0.077 m3/s
  vka hladiny
  19 cm
 • Bl
  astolovice

  stav
  sucho
  prtok
  0.085 m3/s
  vka hladiny
  13 cm
 • Berounka
  Beroun

  stav
  sucho
  prtok
  5.42 m3/s
  vka hladiny
  65 cm
 • Borovsk potok
  Stbrn Hory

  stav
  sucho
  prtok
  0.001 m3/s
  vka hladiny
  40 cm
 • Brann
  Jindichov

  stav
  sucho
  prtok
  0.37 m3/s
  vka hladiny
  55 cm
 • Budiovka
  Budiov nad Budiovkou

  stav
  sucho
  prtok
  0.002 m3/s
  vka hladiny
  45 cm
 • ern potok
  Velk Kra

  stav
  sucho
  prtok
  0.078 m3/s
  vka hladiny
  83 cm
 • Chrudimka
  Nemoice

  stav
  sucho
  prtok
  0.534 m3/s
  vka hladiny
  35 cm
 • Cidlina
  Jin

  stav
  sucho
  prtok
  0.008 m3/s
  vka hladiny
  4 cm
 • Ddina
  Chbory

  stav
  sucho
  prtok
  0.045 m3/s
  vka hladiny
  18 cm
 • Desn
  Kouty nad Desnou

  stav
  sucho
  prtok
  0.248 m3/s
  vka hladiny
  96 cm
 • Doubrava
  leby

  stav
  sucho
  prtok
  0.167 m3/s
  vka hladiny
  16 cm
 • Devnice - tok
  Zln

  stav
  sucho
  prtok
  0.132 m3/s
  vka hladiny
  11 cm
 • Dyje
  Podhrad

  stav
  sucho
  prtok
  0.962 m3/s
  vka hladiny
  30 cm
 • Dyje
  Vranov-Hamry

  stav
  sucho
  prtok
  2.82 m3/s
  vka hladiny
  57 cm
 • Fryava
  Jimramov

  stav
  sucho
  prtok
  0.1 m3/s
  vka hladiny
  26 cm
 • Hutisk potok
  Solanec

  stav
  sucho
  prtok
  0.010 m3/s
  vka hladiny
  14 cm
 • Jankovsk potok
  Milotice

  stav
  sucho
  prtok
  0.085 m3/s
  vka hladiny
  33 cm
 • Javorka
  Lzn Blohrad

  stav
  sucho
  prtok
  0.039 m3/s
  vka hladiny
  19 cm
 • Jevka
  Chornice

  stav
  sucho
  prtok
  0.045 m3/s
  vka hladiny
  51 cm
 • Jihlava
  Batelov

  stav
  sucho
  prtok
  0.112 m3/s
  vka hladiny
  31 cm
 • Jihlava
  Dvorce

  stav
  sucho
  prtok
  0.302 m3/s
  vka hladiny
  12 cm
 • Jihlava
  Ivanice

  stav
  sucho
  prtok
  2.2 m3/s
  vka hladiny
  101 cm
 • Jizera
  Jablonec nad Jizerou

  stav
  sucho
  prtok
  1.12 m3/s
  vka hladiny
  2 cm
 • Jizera
  Doln Sytov

  stav
  sucho
  prtok
  1.49 m3/s
  vka hladiny
  31 cm
 • Jizera
  elezn Brod

  stav
  sucho
  prtok
  3.18 m3/s
  vka hladiny
  101 cm
 • Jizera
  Sovenice

  stav
  sucho
  prtok
  3.73 m3/s
  vka hladiny
  90 cm
 • Jizera
  Bakov nad Jizerou

  stav
  sucho
  prtok
  4.12 m3/s
  vka hladiny
  121 cm
 • Jizerka
  Doln tpanice

  stav
  sucho
  prtok
  0.232 m3/s
  vka hladiny
  63 cm
 • Juhyn
  Rajnochovice

  stav
  sucho
  prtok
  0.021 m3/s
  vka hladiny
  10 cm
 • Kamenice
  Bohuovsko-Jesenn

  stav
  sucho
  prtok
  0.899 m3/s
  vka hladiny
  35 cm
 • Kamenice
  Hensko

  stav
  sucho
  prtok
  1.33 m3/s
  vka hladiny
  25 cm
 • Klenice
  Mlad Boleslav

  stav
  sucho
  prtok
  0.064 m3/s
  vka hladiny
  36 cm
 • Klava
  Lny-Msteko

  stav
  sucho
  prtok
  0.002 m3/s
  vka hladiny
  14 cm
 • Krup
  Habartice

  stav
  sucho
  prtok
  0.489 m3/s
  vka hladiny
  45 cm
 • Litava
  Rychmanov

  stav
  sucho
  prtok
  0.081 m3/s
  vka hladiny
  30 cm
 • Lodnick potok
  Lodnice

  stav
  sucho
  prtok
  0.034 m3/s
  vka hladiny
  38 cm
 • Louka
  Doln Louky

  stav
  sucho
  prtok
  0.156 m3/s
  vka hladiny
  88 cm
 • Luick Nisa
  Hrdek nad Nisou

  stav
  sucho
  prtok
  1.2 m3/s
  vka hladiny
  -9 cm
 • Lunice
  Bechyn

  stav
  sucho
  prtok
  2.73 m3/s
  vka hladiny
  81 cm
 • Martinick potok
  Senoaty

  stav
  sucho
  prtok
  0.013 m3/s
  vka hladiny
  85 cm
 • Morava
  Vlask

  stav
  sucho
  prtok
  0.36 m3/s
  vka hladiny
  119 cm
 • Morava
  Rakov

  stav
  sucho
  prtok
  1.12 m3/s
  vka hladiny
  125 cm
 • Morava
  Olomouc-Nov Sady tok

  stav
  sucho
  prtok
  4.11 m3/s
  vka hladiny
  72 cm
 • Morava
  Krom

  stav
  sucho
  prtok
  7.39 m3/s
  vka hladiny
  113 cm
 • Morava
  Spytihnv

  stav
  sucho
  prtok
  5.05 m3/s
  vka hladiny
  59 cm
 • Morava
  Lanhot

  stav
  sucho
  prtok
  5.85 m3/s
  vka hladiny
  -5 cm
 • Moravice
  Velk thle

  stav
  sucho
  prtok
  0.486 m3/s
  vka hladiny
  31 cm
 • Moravice
  Valov

  stav
  sucho
  prtok
  0.306 m3/s
  vka hladiny
  63 cm
 • Moravsk Dyje
  Janov

  stav
  sucho
  prtok
  0.191 m3/s
  vka hladiny
  20 cm
 • Motnka
  Prusy

  stav
  sucho
  prtok
  0.099 m3/s
  vka hladiny
  46 cm
 • Mumlava
  Janov-Harrachov

  stav
  sucho
  prtok
  0.302 m3/s
  vka hladiny
  76 cm
 • Nerka
  Rodvnov

  stav
  sucho
  prtok
  0.204 m3/s
  vka hladiny
  10 cm
 • Nerka
  Lsenice

  stav
  sucho
  prtok
  0.447 m3/s
  vka hladiny
  40 cm
 • Odra
  Odry tok

  stav
  sucho
  prtok
  0.051 m3/s
  vka hladiny
  69 cm
 • Odra
  Svinov

  stav
  sucho
  prtok
  0.887 m3/s
  vka hladiny
  99 cm
 • Olava
  Uhersk Brod

  stav
  sucho
  prtok
  0.163 m3/s
  vka hladiny
  71 cm
 • Ole
  Vovice

  stav
  sucho
  prtok
  2.92 m3/s
  vka hladiny
  67 cm
 • Opava
  Karlovice

  stav
  sucho
  prtok
  0.663 m3/s
  vka hladiny
  63 cm
 • Opava
  Krnov

  stav
  sucho
  prtok
  0.649 m3/s
  vka hladiny
  101 cm
 • Opava
  Opava

  stav
  sucho
  prtok
  0.792 m3/s
  vka hladiny
  101 cm
 • Oskava
  Uniov

  stav
  sucho
  prtok
  0.225 m3/s
  vka hladiny
  112 cm
 • Oslava
  Doln Bory-Ol

  stav
  sucho
  prtok
  0.054 m3/s
  vka hladiny
  3 cm
 • Szava
  Szava u ru

  stav
  sucho
  prtok
  0.225 m3/s
  vka hladiny
  34 cm
 • Szava
  Havlkv Brod-Pohledt Dvoci

  stav
  sucho
  prtok
  0.213 m3/s
  vka hladiny
  16 cm
 • Szava
  Chlstov

  stav
  sucho
  prtok
  0.81 m3/s
  vka hladiny
  6 cm
 • Szava
  Svtl nad Szavou

  stav
  sucho
  prtok
  0.682 m3/s
  vka hladiny
  15 cm
 • Szava
  Zru nad Szavou

  stav
  sucho
  prtok
  1.02 m3/s
  vka hladiny
  51 cm
 • Szava
  Kcov

  stav
  sucho
  prtok
  1.88 m3/s
  vka hladiny
  63 cm
 • Szava
  Nespeky

  stav
  sucho
  prtok
  2.2 m3/s
  vka hladiny
  36 cm
 • Szavka
  Josefodol

  stav
  sucho
  prtok
  0.073 m3/s
  vka hladiny
  8 cm
 • Senice
  st

  stav
  sucho
  prtok
  0.076 m3/s
  vka hladiny
  70 cm
 • Skalice
  Varvaov

  stav
  sucho
  prtok
  0.066 m3/s
  vka hladiny
  61 cm
 • lapanka
  Mrovka

  stav
  sucho
  prtok
  0.078 m3/s
  vka hladiny
  54 cm
 • Stnava
  Mezimst

  stav
  sucho
  prtok
  0.076 m3/s
  vka hladiny
  15 cm
 • Stropnice
  Painovice-Komaice

  stav
  sucho
  prtok
  0.214 m3/s
  vka hladiny
  5 cm
 • Svitava
  Letovice

  stav
  sucho
  prtok
  0.499 m3/s
  vka hladiny
  19 cm
 • Svitava
  Blovice nad Svitavou

  stav
  sucho
  prtok
  0.857 m3/s
  vka hladiny
  71 cm
 • Svratka
  Dalen

  stav
  sucho
  prtok
  0.492 m3/s
  vka hladiny
  37 cm
 • Svratka
  idlochovice

  stav
  sucho
  prtok
  4 m3/s
  vka hladiny
  48 cm
 • Tebovka
  st nad Orlic

  stav
  sucho
  prtok
  0.057 m3/s
  vka hladiny
  29 cm
 • Tebvka
  Hraniky

  stav
  sucho
  prtok
  0.395 m3/s
  vka hladiny
  29 cm
 • Trkmanka
  Velk Pavlovice

  stav
  sucho
  prtok
  0.039 m3/s
  vka hladiny
  102 cm
 • Trnava
  erven eice

  stav
  sucho
  prtok
  0.163 m3/s
  vka hladiny
  28 cm
 • pa
  Horn Star Msto

  stav
  sucho
  prtok
  0.945 m3/s
  vka hladiny
  19 cm
 • pa
  Zl

  stav
  sucho
  prtok
  1.34 m3/s
  vka hladiny
  30 cm
 • pa
  Slatina nad pou

  stav
  sucho
  prtok
  1.38 m3/s
  vka hladiny
  23 cm
 • sobrnka
  Jaromice

  stav
  sucho
  prtok
  m3/s
  vka hladiny
  3 cm
 • Velika
  Velk nad Velikou

  stav
  sucho
  prtok
  0.010 m3/s
  vka hladiny
  0 cm
 • Velika
  Strnice

  stav
  sucho
  prtok
  m3/s
  vka hladiny
  96 cm
 • Velika
  Hranice

  stav
  sucho
  prtok
  0.002 m3/s
  vka hladiny
  39 cm
 • Vidnvka
  Vidnava

  stav
  sucho
  prtok
  0.251 m3/s
  vka hladiny
  76 cm
 • Vsetnsk Beva
  Velk Karlovice

  stav
  sucho
  prtok
  0.078 m3/s
  vka hladiny
  88 cm
 • Vsetnsk Beva
  Vsetn

  stav
  sucho
  prtok
  0.503 m3/s
  vka hladiny
  157 cm
 • Vsetnsk Beva
  Jarcov

  stav
  sucho
  prtok
  0.91 m3/s
  vka hladiny
  57 cm
 • Vrovka
  Plaany

  stav
  sucho
  prtok
  0.073 m3/s
  vka hladiny
  34 cm
 • Zbrdka
  Doln Bukovina

  stav
  sucho
  prtok
  0.173 m3/s
  vka hladiny
  34 cm
 • Zdchovka
  Zdchov

  stav
  sucho
  prtok
  m3/s
  vka hladiny
  44 cm
 • elivka
  Po

  stav
  sucho
  prtok
  0.234 m3/s
  vka hladiny
  36 cm
 • elivka (Hejlovka)
  Kojice

  stav
  sucho
  prtok
  0.263 m3/s
  vka hladiny
  36 cm
TokMstoStav (cm)Prtok
(m3/s)
StavDatum
Bakovsk potok Velvary 24 0.028 sucho 13. 8. 18:10
Balinka Baliny -4 0.031 sucho 13. 8. 18:00
Beva Teplice 54 1.56 13. 8. 18:10
Beva Dluhonice 108 1.68 sucho 13. 8. 18:10
Bl Skuhrov 17 0.172 13. 8. 18:00
Bl Mikulovice 112 1.28 13. 8. 18:10
Bl Velk Rekov-Mal Bl 45 0.092 sucho 13. 8. 18:00
Bl Radtn 19 0.077 sucho 13. 8. 18:00
Bl astolovice 13 0.085 sucho 13. 8. 18:00
Bl Jesenk 19 sucho 13. 8. 18:10
Blokamenn potok Mal Morvka 59 0.049 sucho 13. 8. 18:00
Berounka Zbeno 128 7.09 13. 8. 18:10
Berounka Beroun 65 5.42 sucho 13. 8. 18:10
Bl Smd Smdava I. 23 0.039 13. 8. 18:10
Blina Blina 73 0.92 13. 8. 18:00
Blovka Velk Albrechtice 52 0.021 13. 8. 18:00
Blanice Blanick Mln 30 0.254 13. 8. 18:00
Blanice Podedvorsk Mln 34 0.63 13. 8. 18:10
Blanice Husinec pod ndr 28 1.37 13. 8. 18:00
Blanice Louovice 122 0.044 13. 8. 18:10
Blanice Hema 30 2.64 13. 8. 18:10
Blanice Radonice-Zdebuzeves 113 0.211 13. 8. 18:10
Blaejovick potok Blaejovice 12 0.031 13. 8. 18:00
Borovsk potok Stbrn Hory 40 0.001 sucho 13. 8. 18:10
Boti Praha-Nusle 48 0.171 13. 8. 18:10
Brann Jindichov 55 0.37 sucho 13. 8. 18:00
Bezn Hotejn 65 0.522 13. 8. 18:00
Brodeka Otaslavice 105 0.038 13. 8. 18:00
Brtnika Brtnice 16 0.054 13. 8. 18:00
Brzina Hrachov 36 0.021 13. 8. 18:10
Budiovka Budiov nad Budiovkou 45 0.002 sucho 13. 8. 18:00
Bystice Rohoznice 20 0.025 13. 8. 18:00
Bystice Velk Bystice 74 0.259 13. 8. 18:00
Bystice Bystika pod ndr 27 0.095 13. 8. 18:00
eladenka eladn 25 0.135 13. 8. 18:10
ern Liov 28 0.491 13. 8. 18:00
ern Desn Jezdeck 25 0.057 13. 8. 18:10
ern Nisa Uhlsk 31 0.010 13. 8. 18:00
ern Opava Mnichov 63 0.401 13. 8. 18:00
ern Smd Smdava II. 20 0.044 13. 8. 18:10
ern potok Mezina 90 0.111 13. 8. 18:00
ern potok Velk Kra 83 0.078 sucho 13. 8. 18:00
erven potok Hoovice 39 0.234 13. 8. 18:10
Chomutovka Postoloprty 17 0.086 sucho 9. 8. 6:00
Chotanka Slovnice 43 0.122 13. 8. 18:10
Chrudimka Hamry 5 0.078 13. 8. 18:00
Chrudimka Pemilov 57 0.256 13. 8. 18:00
Chrudimka Svdnice 7 0.569 13. 8. 18:00
Chrudimka Nemoice 35 0.534 sucho 13. 8. 18:00
Cidlina Jin 4 0.008 sucho 13. 8. 18:00
Cidlina Nov Bydov 11 0.178 13. 8. 18:00
Cidlina Sny 6 0.202 13. 8. 18:00
Ddina Chbory 18 0.045 sucho 13. 8. 18:00
Ddina Mitrov 8 13. 8. 18:00
Desn Kouty nad Desnou 96 0.248 sucho 13. 8. 18:00
Desn umperk tok+svod 65 1.12 13. 8. 18:10
Desn Trek 7 0.114 13. 8. 18:00
Divok Orlice Orlick Zho 4 0.105 13. 8. 18:00
Divok Orlice Klterec nad Orlic 8 0.56 13. 8. 18:00
Divok Orlice Neko 14 1.54 13. 8. 18:00
Divok Orlice Kostelec nad Orlic 15 3.63 13. 8. 18:00
Dobejovick potok Prhonice 19 0.015 13. 8. 18:10
Doubrava Blek 15 0.057 13. 8. 18:00
Doubrava Paov 6 0.278 13. 8. 18:00
Doubrava leby 16 0.167 sucho 13. 8. 18:00
Devnice - tok Zln 11 0.132 sucho 13. 8. 18:00
Devnice Kaava nad ndr 20 0.067 13. 8. 18:00
Devnice Sluovice 19 0.074 13. 8. 18:00
Dyje Podhrad 30 0.962 sucho 13. 8. 18:00
Dyje Vranov-Hamry 57 2.82 sucho 13. 8. 18:00
Dyje Znojmo 74 3.64 13. 8. 18:00
Dyje Trvn Dvr 65 3.4 13. 8. 18:00
Dyje Nov Mlny pod ndremi 237 12 13. 8. 17:00
Dyje Beclav-Ladn 16 10.8 13. 8. 18:00
Fryava Jimramov 26 0.1 sucho 13. 8. 18:00
Hamersk potok Old-Blaejov 18 0.267 13. 8. 18:10
Hamersk potok Modrava-Antigel 25 0.199 13. 8. 18:10
Han Vykov 28 0.061 13. 8. 18:00
Hlouela Plumlov pod ndr 10 0.178 13. 8. 18:00
Holick nhon Holice svod 15 0.004 sucho 13. 8. 18:00
Hus potok Fulnek 34 0.042 13. 8. 18:00
Hutisk potok Solanec 14 0.010 sucho 13. 8. 18:00
Jankovsk potok Milotice 33 0.085 sucho 13. 8. 18:00
Javorka Lzn Blohrad 19 0.039 sucho 13. 8. 18:00
Jevka Chornice 51 0.045 sucho 13. 8. 18:00
Jeviovka Jeviovice nad ndr 103 0.006 13. 8. 18:00
Jeviovka Boice 48 0.198 13. 8. 18:00
Jinka Nov Jin 72 0.069 13. 8. 18:00
Jihlava Batelov 31 0.112 sucho 13. 8. 18:00
Jihlava Dvorce 12 0.302 sucho 13. 8. 17:40
Jihlava Ptov 51 0.957 13. 8. 18:00
Jihlava Ivanice 101 2.2 sucho 13. 8. 18:00
Jizera Jablonec nad Jizerou 2 1.12 sucho 13. 8. 18:10
Jizera Doln Sytov 31 1.49 sucho 13. 8. 18:10
Jizera elezn Brod 101 3.18 sucho 13. 8. 18:10
Jizera Sovenice 90 3.73 sucho 13. 8. 18:10
Jizera Bakov nad Jizerou 121 4.12 sucho 13. 8. 18:10
Jizera Tuice-Pedmice 118 6.97 13. 8. 18:10
Jizerka Doln tpanice 63 0.232 sucho 13. 8. 18:10
Jizerka Jizerka 9 0.099 sucho 13. 8. 18:10
Juhyn Rajnochovice 10 0.021 sucho 13. 8. 18:00
Juhyn Kel 25 0.141 13. 8. 18:10
Kamenice Josefv Dl 41 0.527 13. 8. 18:10
Kamenice Bohuovsko-Jesenn 35 0.899 sucho 13. 8. 18:10
Kamenice Hensko 25 1.33 sucho 13. 8. 18:00
Klenice Mlad Boleslav 36 0.064 sucho 13. 8. 18:10
Klava Lny-Msteko 14 0.002 sucho 13. 8. 18:00
Knn Rychnov nad Knnou 0 0.058 13. 8. 18:00
Kocba tchovice 44 0.322 13. 8. 18:10
Konopisk potok Po nad Szavou 96 0.078 13. 8. 18:10
Koteck potok Kotky 25 0.172 13. 8. 18:10
Kostnick potok Kosky-Hamr 21 0.198 13. 8. 18:10
Kemeln Stodlky 30 1.48 13. 8. 18:10
Krup Habartice 45 0.489 sucho 13. 8. 18:00
Kyjovka Kyjov 87 0.176 13. 8. 18:00
Labe pindlerv Mln 92 0.702 13. 8. 18:00
Labe Labsk 17 0.761 13. 8. 18:00
Labe Vestev 17 1.59 13. 8. 18:00
Labe Krlovstv 38 2.7 13. 8. 18:00
Labe Nmice 56 10.6 13. 8. 18:00
Labe Pelou 34 16.5 13. 8. 18:00
Labe Kostelec nad Labem 398 13. 8. 18:10
Labe Mlnk 261 13. 8. 18:10
Labe st nad Labem 170 138 13. 8. 18:10
Labe Dn 125 130 13. 8. 18:10
Labe Hensko 157 137 13. 8. 18:10
Labe Jarom 229 5.16 13. 8. 18:00
Lnsk potok Lny-Ble 15 0.002 13. 8. 18:00
Libchovka elzy 20 0.129 sucho 13. 8. 18:10
Litava Brankovice 38 0.018 13. 8. 18:00
Litava Rychmanov 30 0.081 sucho 13. 8. 18:00
Litavka enkov 17 0.393 13. 8. 18:10
Litavka Beroun 19 0.616 13. 8. 18:10
Lodnick potok Lodnice 38 0.034 sucho 13. 8. 18:10
Lomn Jablunkov 55 0.129 13. 8. 18:10
Lomnice Doln Ostrovec 34 0.084 13. 8. 18:10
Louka Skryje 21 0.197 13. 8. 18:00
Louka Doln Louky 88 0.156 sucho 13. 8. 18:00
Loun Litomyl 16 0.11 13. 8. 18:00
Loun Cerekvice nad Lounou 33 0.591 13. 8. 18:00
Loun Daice 80 1.11 13. 8. 18:00
Lubina Petvald 13 0.312 13. 8. 18:10
Luina ermanice pod ndr 21 0.116 13. 8. 18:00
Luina Horn Domaslavice 10 0.202 13. 8. 18:10
Luina Radvanice 83 0.781 13. 8. 6:00
Lutoninka Vizovice 12 0.105 13. 8. 18:00
Luick Nisa Hrdek nad Nisou -9 1.2 sucho 13. 8. 18:00
Lunice Pila-Majdalna 112 0.361 13. 8. 18:10
Lunice Frahel-Lomnice nad Lunic 34 0.651 13. 8. 18:00
Lunice Klenovice 47 3.8 13. 8. 18:00
Lunice Bechyn 81 2.73 sucho 13. 8. 18:00
Male Kaplice 12 0.605 13. 8. 18:10
Male Poen 28 1.7 13. 8. 18:00
Male mov 9 13. 8. 18:00
Male Roudn 12 1.41 13. 8. 18:00
Mandava Varnsdorf 0 13. 8. 18:00
Martinick potok Senoaty 85 0.013 sucho 13. 8. 18:00
Mastnk Rad 93 0.114 13. 8. 18:10
Merta Sobotn 53 0.301 13. 8. 18:00
Metuje Marov nad Metuj 25 0.342 13. 8. 18:00
Metuje Hronov 11 0.83 13. 8. 18:00
Metuje Krn 19 1.3 13. 8. 18:00
Mohelka Chocnjovice 41 0.487 13. 8. 18:10
Mohelnice Rakovice 31 0.314 13. 8. 18:00
Morava Vlask 119 0.36 sucho 13. 8. 18:10
Morava Rakov 125 1.12 sucho 13. 8. 18:10
Morava Moraviany 74 3.89 13. 8. 18:10
Morava Olomouc-Nov Sady tok 72 4.11 sucho 13. 8. 18:10
Morava Krom 113 7.39 sucho 13. 8. 18:00
Morava Spytihnv 59 5.05 sucho 13. 8. 18:00
Morava Strnice 80 8.46 13. 8. 18:00
Morava Lanhot -5 5.85 sucho 13. 8. 18:00
Moravice Velk thle 31 0.486 sucho 13. 8. 18:00
Moravice Valov 63 0.306 sucho 13. 8. 18:00
Moravice Slezsk Harta pod ndr 49 1.01 13. 8. 18:00
Moravice Kruberk pod ndr 71 1.86 13. 8. 18:00
Moravice Branka 66 1.63 13. 8. 18:10
Morvka Morvka pod ndr 89 0.223 13. 8. 18:00
Morvka Vyn Lhoty tok 27 0.458 13. 8. 18:00
Morvka Uspolka 64 0.142 13. 8. 18:00
Moravsk Dyje Janov 20 0.191 sucho 13. 8. 18:00
Moravsk Szava Lupn 31 0.875 13. 8. 18:10
Motnka Prusy 46 0.099 sucho 13. 8. 18:00
Mrlina Vestec 3 0.165 13. 8. 18:00
Mumlava Janov-Harrachov 76 0.302 sucho 13. 8. 18:10
Nerka Rodvnov 10 0.204 sucho 13. 8. 18:00
Nerka Lsenice 40 0.447 sucho 13. 8. 18:00
Nerka Hamr nad Nerkou 88 1.21 13. 8. 18:10
Nov eka Mlka-Novosedly 35 0.341 13. 8. 18:00
Novohradka Lue 18 0.229 13. 8. 18:00
Novohradka hetice 25 0.111 13. 8. 18:00
Nytrov Uspolka 44 0.109 13. 8. 18:00
Obecnick potok Obecnice 6 0.017 13. 8. 18:10
Odra Odry tok 69 0.051 sucho 13. 8. 18:10
Odra Svinov 99 0.887 sucho 13. 8. 18:10
Odra Bohumn 77 11 13. 8. 18:10
Odra Bartoovice 60 0.368 sucho 13. 8. 18:00
Ohe Terezn 196 13. 8. 17:50
Oleka Slan 31 0.342 13. 8. 18:10
Olen Palkovice 75 0.036 13. 8. 18:10
Olenice Kokory 82 0.029 13. 8. 18:10
Olava Uhersk Brod 71 0.163 sucho 13. 8. 18:00
Ole Jablunkov 88 0.205 13. 8. 18:10
Ole esk Tn 140 1.21 13. 8. 18:00
Ole Dtmarovice 34 1.79 13. 8. 18:00
Ole Vovice 67 2.92 sucho 13. 8. 18:10
Ondejnice Rychaltice 71 0.090 13. 8. 18:00
Opava Karlovice 63 0.663 sucho 13. 8. 18:10
Opava Krnov 101 0.649 sucho 13. 8. 18:10
Opava Opava 101 0.792 sucho 13. 8. 18:10
Opava Dhylov 60 4.87 13. 8. 18:10
Opavice Krnov 69 0.222 13. 8. 18:10
Orlice Tnit nad Orlic 41 3.06 13. 8. 18:00
Oskava Uniov 112 0.225 sucho 13. 8. 18:00
Oslava Doln Bory-Ol 3 0.054 sucho 13. 8. 18:00
Oslava Mostit pod ndr 28 0.373 13. 8. 18:00
Oslava Nesm 69 0.584 13. 8. 18:00
Oslava Oslavany 63 0.545 13. 8. 18:00
Osoblaha Osoblaha 77 0.099 13. 8. 18:10
Ostravice Star Hamry 40 0.133 13. 8. 18:10
Ostravice ance pod ndr 97 0.577 13. 8. 18:00
Ostravice Frdek-Mstek tok 141 1.87 13. 8. 18:10
Ostravice Ostrava 67 4.17 13. 8. 18:10
Ostrun Kolinec 24 0.324 13. 8. 18:00
Otava Rejtejn 55 3.1 13. 8. 18:00
Otava Suice 29 4.27 13. 8. 18:10
Otava Katovice 42 4.26 13. 8. 18:00
Otava Psek 51 7.35 13. 8. 18:00
Otava Strakonice 46 6.45 13. 8. 17:50
Podolsk potok Barchov 7 0.020 sucho 13. 8. 18:00
Podolsk potok Rmaov 81 0.143 sucho 13. 8. 18:10
Polenice esk Krumlov 18 0.475 13. 8. 18:10
Porubka Vesina 44 0.015 13. 8. 18:00
Radotnsk potok Radotn II 18 0.094 13. 8. 18:10
Rokytka Praha-Libe 15 13. 8. 18:00
Rokytn Ptpo 44 0.113 13. 8. 18:00
Rokytn Moravsk Krumlov 132 0.063 13. 8. 18:00
Rome Straisko 4 0.025 13. 8. 18:00
Ropianka eka 56 0.084 13. 8. 18:00
Rotava indelov 23 0.031 sucho 13. 8. 18:00
Ronovsk Beva Ronov pod Radhotm 76 0.334 13. 8. 18:10
Ronovsk Beva Valask Mezi 89 0.337 13. 8. 18:10
Ronovsk Beva Horn Beva 28 0.03 sucho 13. 8. 17:00
Szava r nad Szavou 13 0.177 13. 8. 18:10
Szava Szava u ru 34 0.225 sucho 13. 8. 18:10
Szava Havlkv Brod-Pohledt Dvoci 16 0.213 sucho 13. 8. 18:10
Szava Chlstov 6 0.81 sucho 13. 8. 18:10
Szava Svtl nad Szavou 15 0.682 sucho 13. 8. 18:10
Szava Zru nad Szavou 51 1.02 sucho 13. 8. 18:10
Szava Kcov 63 1.88 sucho 13. 8. 18:10
Szava Nespeky 36 2.2 sucho 13. 8. 18:10
Szavka Josefodol 8 0.073 sucho 13. 8. 18:00
Sedlick potok Lesk Mln 32 0.019 13. 8. 18:00
Senice st 70 0.076 sucho 13. 8. 18:00
Skalice Varvaov 61 0.066 sucho 13. 8. 18:10
lapanka Mrovka 54 0.078 sucho 13. 8. 18:10
Slav Slav 73 0.155 13. 8. 18:00
Smutn Rataje 64 0.086 13. 8. 18:00
Sptka Bohumilice 88 0.514 13. 8. 18:10
Stanovnice Karolinka, pod ndr 19 0.038 13. 8. 18:00
Star eka-Lunice Kazdovna 35 0.107 sucho 13. 8. 18:10
Sta Lipov-lzn 79 0.36 13. 8. 18:10
Stask potok Nov Dvr 28 0.063 13. 8. 18:00
Stnava Mezimst 15 0.076 sucho 13. 8. 18:00
Stnava Otovice 41 0.397 13. 8. 18:00
Stonvka Hradit 70 0.281 13. 8. 18:00
Stbrn potok ulov 70 0.091 13. 8. 18:00
Stropnice Painovice-Komaice 5 0.214 sucho 13. 8. 18:00
Stropnice Horn Stropnice 1 0.036 13. 8. 18:00
Stroupinsk potok Hedle 2 21 0.031 13. 8. 18:10
Studen Vltava ern K-Volary 21 0.823 13. 8. 18:00
Svitava Rozhrn 31 0.355 13. 8. 18:00
Svitava Letovice 19 0.499 sucho 13. 8. 18:00
Svitava Blovice nad Svitavou 71 0.857 sucho 13. 8. 18:00
Svratka Dalen 37 0.492 sucho 13. 8. 18:00
Svratka Vr pod vyrovnvac ndr 41 1.99 13. 8. 18:00
Svratka Veversk Btka 109 2.2 13. 8. 18:00
Svratka Brno-Po 46 3.56 13. 8. 18:00
Svratka idlochovice 48 4 sucho 13. 8. 18:00
Telsk potok Star Msto p. Sn. 28 0.253 13. 8. 18:00
Tepl Vltava Lenora 39 1.07 13. 8. 18:00
Tepl Vltava Chlum-Volary 41 2.29 13. 8. 18:10
Tich Orlice Doln Libchavy 25 1.26 13. 8. 18:00
Tich Orlice ermn nad Orlic 28 1.63 13. 8. 18:00
Tich Orlice Sobkovice 19 0.343 13. 8. 18:00
Tebovka st nad Orlic 29 0.057 sucho 13. 8. 18:00
Tebvka Meziho 31 0.216 13. 8. 18:00
Tebvka Hraniky 29 0.395 sucho 13. 8. 18:00
Trkmanka Velk Pavlovice 102 0.039 sucho 13. 8. 18:00
Trnava erven eice 28 0.163 sucho 13. 8. 18:00
Trnava eliv 5 0.298 13. 8. 18:00
Trotina Sendraice 22 0.162 13. 8. 18:00
pa Horn Marov 31 0.928 13. 8. 18:00
pa Horn Star Msto 19 0.945 sucho 13. 8. 18:00
pa Zl 30 1.34 sucho 13. 8. 18:00
pa Slatina nad pou 23 1.38 sucho 13. 8. 18:00
sobrnka Jaromice 3 sucho 13. 8. 18:00
Valov Polkovice 47 0.269 13. 8. 18:00
Vejprnick potok Plze-Skvrany 34 0.077 sucho 13. 8. 18:00
Velika Velk nad Velikou 0 0.010 sucho 13. 8. 18:00
Velika Strnice 96 sucho 13. 8. 18:00
Velika Hranice 39 0.002 sucho 13. 8. 18:00
Vidnvka Vidnava 76 0.251 sucho 13. 8. 18:10
Vltava Vy Brod 91 11 13. 8. 18:10
Vltava Zto 56 12.1 13. 8. 18:10
Vltava Bez-Kamenn jezd 51 12.5 13. 8. 18:00
Vltava esk Budjovice 97 13.5 13. 8. 18:10
Vltava Zbraslav 963 13. 8. 18:05
Vltava Praha-Chuchle 61 100 13. 8. 18:10
Vltava Praha-Vto 99 13. 8. 18:10
Vltava Praha-Na Frantiku 245 13. 8. 18:10
Vltava Vraany 60 110 13. 8. 18:10
Volyka Sudslavice 37 0.356 13. 8. 18:10
Volyka Nmtice 61 0.726 13. 8. 18:10
Vrchlice Vrchlice 10 0.031 13. 8. 18:00
Vsetnsk Beva Velk Karlovice 88 0.078 sucho 13. 8. 18:00
Vsetnsk Beva Vsetn 157 0.503 sucho 13. 8. 18:10
Vsetnsk Beva Jarcov 57 0.91 sucho 13. 8. 18:10
Vydra Modrava 47 1.17 13. 8. 18:00
Vrovka Plaany 34 0.073 sucho 13. 8. 18:10
Zbrdka Doln Bukovina 34 0.173 sucho 13. 8. 18:10
Zdchovka Zdchov 44 sucho 13. 8. 18:00
Zdobnice Slatina nad Zdobnic 58 0.294 13. 8. 18:00
ehrovka Bezina 33 0.064 13. 8. 18:00
ejbro Rosice 8 0.098 13. 8. 18:00
eletavka Jemnice 25 0.058 13. 8. 18:00
eletavka Vysoany 11 0.119 13. 8. 18:00
elivka eliv 58 0.281 13. 8. 18:10
elivka Po 36 0.234 sucho 13. 8. 18:00
elivka Tukleky 50 0.826 13. 8. 18:10
elivka Nesmice 20 0.527 13. 8. 18:10
elivka (Hejlovka) Kojice 36 0.263 sucho 13. 8. 18:00
elivka (Hejlovka) akovice 17 0.078 13. 8. 18:00
Zlat potok Hracholusky 14 0.206 13. 8. 18:00
Zlat potok Zlat Hory 16 0.219 13. 8. 18:10

Lto v esku pokrauje, vysok teploty vydr a do konce dalho tdne

11. srpna 2022  6:56

Z letnch teplot nad 25 stup Celsia se esko postupn dostane nad tropickch 30 stup. K...

Bylo vm v ervenci vedro? Podle meteorolog lo o prmrn msc

9. srpna 2022  13:17

Leton ervenec se s prmrnou teplotou 18,6 stupn Celsia vraznji neliil od hodnot, kter jsou...

dn d隝, tden bude zalit sluncem. A s vkendem pijdou tropy

8. srpna 2022  6:50,  aktualizovno  10:56

Tden bude slunen s teplotami kolem 25 stup. Nejteplej st ale bude vkend. Ped nm se...

Vlna veder vrchol, bude a 37 stup. U odpoledne pijdou siln bouky

5. srpna 2022  7:25,  aktualizovno  11:24

Aktuln vlna tropickch teplot v esku vrchol. Podle meteorolog v ptek teploty doshnou 34...

V esku padaly rekordy. Teplomr se na nkolika mstech vyvihl nad 35 stup

4. srpna 2022  18:39,  aktualizovno  19:20

Na nkolika mstech v esku ve tvrtek teplota pekroila 35 stup Celsia. Zhruba na dvactce...

Praha jako na dlani pm penos